Video Nadzorni Sistemi in Rešitve

Varnostni nadzorni center - VNC

SINET - najmodernejši videonadzorni center

V Sloveniji smo se odločili za sodelovanje z najmodernejšim videonadzornim centrom SINET, ki je bil zgrajen v letu 2012.

Kaj pomeni Varnostni Nadzorni Center:

Tovrstni center omogoča izvajalcu varovanja kot tudi naročniku sledeče storitve:

 • sprejem alarmnega signala (vlom, požar, okvara, sabotaža)
 • sprejem panik signala (rop)
 • sprejem socialnega alarma (klic v sili)
 • sprejem tehničnih alarmov (izlitje vode, prisotnost različnih plinov, nenaden dvig ali padec temperature
 • sprejem okvar dvigal (obtičanje oseb v dvigalu)
 • sprejem in snemanje posnetkov video nadzornih kamer
 • obveščanje in kontaktiranje pristojnih služb (policija, gasilci, reševalci, varnostniki
 • 24ur delovanje, vse dni v tednu, 365 dni v letu
 • vedno osebna prisotnost tehnikov v centru (možnost 24ur ustnega komuniciranja)

Koristi uporabe VNC priklopa

S priklopom na naš VNC imate zagotovljen stalni nadzor nad delovanjem vašega varnostnega sistema.

Imate možnost pridobitve takojšnjih informacij o dogajanju na varovanem objektu oziroma vpogleda v arhiv dogodkov, saj se vsi podatki ki prihajajo iz objekta v VNC ustrezno obdelajo in arhivirajo.

Dnevno, tedensko ali mesečno vam lahko pošiljamo poročila ali izpise iz arhiva dogodkov za vaš objekt.

Lahko vam zagotovimo 24 urno intervencijo varnostnikov v primeru sprejema alarmnega signala.

Varnostno Nadzorni Center
Varnostno Nadzorni Center

Varnostni načrt

Pred pričetkom izvajanja varovanja premoženja je treba izdelati varnostni načrt, ki ga pripravi naš varnostni menedžer v sodelovanju z naročnikom. Osnova in podlaga varnostnega načrta je varnostna ocena oz. ocena tveganja. Predpogoj pa je določitev jasnega cilja, ki ga želi doseči naročnik. To zveni zelo preprosto, v praksi pa pogosto ni. Zakaj? Razlogov je lahko več: najpogosteje so cilji neuresničljivi na način, ki si ga je zamislil naročnik, ker so v nasprotju z zakonom ali ker pomenijo preveliko finančno obremenitev. Zato si prizadevamo, da pred izdelavo varnostnega načrta uskladimo pričakovanja naročnika z varnostnimi rešitvami, ki so dejansko izvedljive. Žal so pri tem pogosta razhajanja, saj 100-odstotne varnosti ni možno doseči – lahko pa se temu približujemo, a seveda le, če se odločite za nas in nam omogočite opravljanje varnostnih storitev.

Načrt varovanja

Načrt varovanja (8. člen Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja, Uradni list RS, št. 43/2008) je temeljni dokument, ki ga morajo imeti določene organizacije in podjetja, ki so po Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja dolžni imeti varnostno službo. Pri pripravi načrta se predvidijo vse možne grožnje, in na ta način lahko preprečimo skoraj vse, kar bi lahko pričakovali vsaj z malo stopnjo verjetnosti. Bolj natančno je načrt varovanja zastavljen, več prednosti in boljšo učinkovitost zagotavlja glede na konkurenco na trgu varnostnih storitev. Analiza in preučitev vseh okoliščin sta ključni za učinkovito varovanje – in načrt varovanja pomeni prav to.
Splošni varnostni načrt zajema tri elemente, ki skupaj tvorijo celovito varovanje, ki se opira na dejanske okoliščine, v katerih bo oseba, objekt ali določeno območje varovano, obsega pa tudi vse potencialne nevarnosti, ki bi predvideno ali nepredvideno lahko pomenile varnostno tveganje. To vključuje tudi naravne nesreče. Pred pričetkom varovanja je treba natančno preučiti konkretno situacijo, v kateri bo varovanje potekalo, zato je pomembno, da načrt varovanja ni vnaprej pripravljena shema, ampak je prilagojen vsakemu posamičnemu primeru. Varnostni načrt je predpogoj za vzpostavitev ustreznega, učinkovitega in kakovostnega varnostnega sistema v gospodarski družbi.
Podlago za varnostni načrt naj bi pripravilo podjetje oziroma posameznik, ki je varovanje najel, zasebna varnostna služba, ki je izvajalec varovanja, pa naj bi dokument dokončno oblikovala in s svojo strokovno usposobljenostjo pripomogla k udejanjenju načrta.

Obvezno organiziranje in načrtovanje varovanja

Uredba je z določitvijo vseh subjektov, ki morajo obvezno organizirati službo varovanja, te ni prisilila le v to, da takšno varovanje organizirajo, temveč da tudi načrtujejo varovanje v skladu z uredbo. Varovanje je namreč smiselno le, če je ustrezno zasnovano, skrbno načrtovano in vzpostavljeno v interesu uporabnika varnostnih storitev, torej zavezanca. Varnostna služba je učinkovita, če sledi trendom razvoja tehničnega varovanja in če se prilagaja novim oblikam kriminalitete. Glede na analizo trga se mora hitro prilagajati potrebam uporabnikov, hkrati pa širiti svoj krog storitev in večati njihovo kvaliteto. Z dobro organiziranim varovanjem, ki obsega tudi analizo varnostnih tveganj oziroma varnostno oceno, se je mogoče izogniti nepredvidenim varnostnim in poslovnim tveganjem.
Za dobro pripravljeno varovanje je zlasti pomembno tudi že tolikokrat omenjeno sodelovanje uporabnikov in izvajalcev. Uporabniki morajo izvajalce seznaniti s podrobnostmi varovanega področja in opozoriti na možne nevarnosti – na pasti, ki jih izvajalci varovanja zaradi nepoznavanja okoliščin morda ne bi opazili, skratka, uporabniki varovanja morajo izvajalcem natančno predstaviti teren in razmere, v katerih bo varovanje potekalo. Edino ta način omogoči, da je varovanje lahko učinkovito, saj se izvajalci lahko pripravijo na skoraj vse možne grožnje ter so sposobni ukrepati in preprečiti povzročitev škode uporabniku v vseh okoliščinah. Nove vrste kriminalitete zahtevajo nove metode varovanja, razvoj tehnologije pa vedno znova širi možnosti varovanja, in če varovanje natančno opredelimo v vnaprej pripravljenem načrtu varovanja, s tem povečamo njegovo učinkovitost.
Varovanje, ki temelji na varnostnem načrtu, je torej celovit projekt, ki zajema analizo stanja in določitev najboljših načinov varovanja ter ne izključuje nepričakovanih dogodkov in možnih pomanjkljivosti varovanja. Uredba poleg tega predvideva tudi ustrezno sodelovanje zasebnih varnostnih družb s Policijo in drugimi nadzornimi institucijami pri teh oblikah varovanja.

Povzeto po Zborniku za varovanje in zasebno varstvo (avtorja Tomaž Čas in Maja Lesjak, Univerza v Mariboru).


Obvezni elementi programa varovanja so:

 • splošne določbe;
 • namen fizičnega varovanja;
 • pregled pravnih podlag;
 • zahteve, kriteriji in merila za fizično varovanje;
 • pristojnosti in dolžnosti pri izvajanju varovanja;
 • izhodišča za načrt in postopke fizičnega varovanja.

Obvezni elementi načrta fizičnega varovanja so:

 • opis varovanega območja, objekta, ljudi in premoženja;
 • načrt ali skica varovanega objekta in območja;
 • opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja objekta in območja;
 • organizacija službe varovanja;
 • načrt za uporabo zvez;
 • ukrepi in postopki službe varovanja;
 • ukrepi in postopki službe varovanja ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju, krizi in vojni;
 • načrtovani ukrepi za preverjanje vseh postopkov in ukrepov fizičnega in tehničnega varovanja;
 • opredeljeno tehnično varovanje po območjih;
 • sodelovanje s Policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.

Ta dokumentacija ni uporabna, če je preobširna in če je zaposleni in varnostniki ne poznajo ter vsakodnevno ne upoštevajo. Hkrati s spreminjanjem varnostne ocene se morajo spreminjati tudi deli načrta varovanja. Poleg navedenih vsebin načrta varovanja je za obiskovalce in varnostnike pri vsakodnevnem delu najpomembnejši dejavnik RED oz. upoštevanje Pravilnika za izvajanje reda na varovanem območju. Ta pravilnik mora biti objavljen na vidnem mestu pred vstopom na varovano območje in skladno z zakonom obvešča vsakogar o pravilih, ki veljajo na varovanem območju. Neupoštevanje pravilnika zahteva takojšnje ukrepanje varnostnega osebja.

Varovanje Premoženja in Oseb

Statistika preteklih let

V zadnjih letih se je kot posledica gospodarske krize v Sloveniji povečalo število kaznivih dejanj na področju oškodovanja premoženja.

Statistika slovenske policije na področju celotne Slovenije:

Statistika Policije Kaznivih Dejanj zoper Premoženje


KLEMM SECURITY vam ponuja fizično varovanje premoženja z ustrezno usposobljenimi varnostniki in tehničnimi sredstvi (v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji):

 • z varnostniki in osebnim varovanjem,
 • z videonadzornimi kamerami,
 • s požarnimi alarmnimi sistemi,
 • s kontrolo pristopa,
 • s senzorji gibanja,
 • z intervencijskimi službami,
 • z receptorsko službo.

Poleg fizičnega ponujamo tudi tehnično varovanje premoženja, ki se uporablja samostojno ali v kombinaciji z fizičnim varovanjem.

Naročniku ponujamo fizično varovanje v/na:

 • podjetjih,
 • poslovnih prostorih,
 • skladiščih,
 • logističnih centrih,
 • nakupovalnih središčih,
 • javnih ustanovah in v objektih, ki so v lasti države,
 • šolskih ustanovah,
 • trgovinah,
 • tovarnah in drugih proizvodnih objektih,
 • bankah, menjalnicah in drugih finančnih ustanovah,
 • gradbiščih,
 • objektih v izgradnji,
 • športnih objektih,
 • drugih premičnih ali nepremičnih objektih.

Vpliv video nadzornega sistema na poslovanje

 • 4K Video Nadzorni Sistemi Bodočnosti >

  Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti Z prihodom napredne tehnologije na TV sprejemnikih in visoke ločljivosti 4K, se ta tehnologija Preberi več...
 • Zakonodaja o Video Nadzornih Sistemih >

  Zakonodaja in pravila za uporabo video nadzornega sistema Področje video nadzora pokriva Zakon o varstvu osebnih podatkov -1 Po določbah Preberi več...
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore >

  Videonadzor dostopa v poslovne prostore Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se skladno z določbami 75. člena ZVOP-1 Preberi več...
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah >

  Videonadzor v večstanovanjskih stavbah Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in Preberi več...
 • Videonadzor znotraj delovnih prostorov >

  Videonadzor znotraj delovnih prostorov Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer: kadar je Preberi več...
 • 1